KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY

Dla nauczycieli


O KURSIE

Oferowany przez nas 30 godzinny Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy jest jedynym kursem nadającym państwowe uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach i placówkach edukacyjnych. Kurs przewidziany jest dla NAUCZYCIELI gdzie organizatorem szkolenia może być jedynie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i/lub Uczelnia Wyższa.

Zapraszamy więc do współpracy Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Posiadamy niezbędny sprzęt, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji Kursu Instruktorskiego dla Nauczycieli.


SUGEROWANI ODBIORCY OFERTY

  • nauczyciele uczący przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”;
  • nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy;
  • inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Pierwszego dnia Kursu uczestnicy otrzymują Podręcznik do Nauki Pierwszej Pomocy. Dla ułatwienia prowadzenia przez Państwa po kursie zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy otrzymają Państwo pen drive z nagranymi prezentacjami komputerowymi wraz z konspektami ćwiczeń.


EGZAMIN I ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3 osobową Komisją Egzaminacyjną.

  • Egzamin teoretyczny: Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez Zespół Ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik Egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90 pytań (min. 27 punktów).
  • Egzamin praktyczny: Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do Egzaminu Praktycznego składającego się z 3 stacji o różnej tematyce.

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, uczestnikom Kursu zostają wydane Zaświadczenia Ukończenia Kursu poświadczające nabyte kwalifikacje.


PODSTAWA PRAWNA KURSU

  • Art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);