Oferta dla firm i instytucji
Działamy od ponad 10 lat i podczas swojej działaności zdobyliśmy najwyższe uprawnienia do realizacji szkoleń dla personelu medycznego, służb mundurowych i organizacji ratowniczych. Nasi szkoleniowcy pracują w służbach ratunkowych od wielu lat oraz realizują szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, górskiego, technicznego i wodnego. Oprócz działaności szkoleniowej prowadzimy także Pogotowie Ratunkowe na terenie Wrocławia oraz realizujemy sprzedaż sprzętu medycznego wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.


Oferujemy kompleksową propozycję dla firm i instytucji:

 • Szkolenie personelu z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy (pakiety szkoleniowe),
 • Przygotowanie Zakładowego Zespołu Ratownictwa (także przygotowanie do zawodów ratowniczych),
 • Pokaz, warsztaty symulacje akcji ratowniczej,
 • Organizacja firmowych wyjazdów integracyjnych w połączeniu ze szkoleniami w terenie,
 • Zabezpieczenia Medycznego imprez firmowych karetkami Pogotowia Ratunkowego TRIAGE,
 • Na terenie miasta Wrocław oferujemy usługi naszego Pogotowia Ratunkowego TRIAGE,
 • Sprzedaż sprzętu medycznego w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do kontaktu z nami, nasz przedstawiciel chętnie przedstawi Państwu naszą ofertę.


SZKOLENIA - oferta

 

Proponujemy 3 różne pakiety szkoleniowe, których programy mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

Programy kursów Pakietu Podstawowego i Rozszerzonego, cieszą się największym zainteresowaniem ponieważ w niedługim czasie jesteśmy w stanie osiągnąć dobre wyniki edukacyjne przy zadowoleniu kursantów oraz niewielkich kosztach dla pracodawcy.

Pakiet Zaawansowany polecamy głównie pracownikom działającym w terenie z dużym narażeniem na urazy.

Nasze szkolenia oprócz funkcji edukacyjnej, pełnią także rolę integracyjną personelu. Wspólne ćwiczenia, działania w grupach i dążenie do osiągnięcia celów sprawiają, że nasze kursy Pierwszej Pomocy są jednocześnie doskonałą rozrywką dla pracowników.


PAKIET PODSTAWOWY

Czas szkolenia 3 godziny


ZAKRES TEMATYCZNY

Kurs opracowany został dla grup zawodowych, które na swoim stanowisku pracy nie są narażona na urazowe stany zagrożenia życia. Szkolenie obejmuje najważniejszą tematykę z zakresu pierwszej pomocy jaką jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych
 • Nieurazowe stany zagrożenia życia
 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzyPAKIET ROZSZERZONY

Czas szkolenia 5 godzin


ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie pakietu rozszerzonego oprócz nieurazowych stanów zagrożenia życia oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, obejmuje także postępowanie ratownicze w przypadku urazów i krwotoków.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych
 • Stany nagłe u dzieci oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku
 • Nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych
 • Urazy i krwotoki,
 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzyPAKIET ZAAWANSOWANY

Czas szkolenia 8 godzin


ZAKRES TEMATYCZNY

Zaawansowany kurs dla zakładów pracy wyposażonych w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, gdzie personel jest narażony na urazy. Dużą wagę przywiązujemy do realizacji symulowanych zajęć praktycznych wykorzystując sytuacje zagrożenia obecne w danym zakładzie. Kompleksowa oferta pakietu zaawansowanego obejmuje także postępowanie ratownicze w przypadku wypadku komunikacyjnego oraz ratownictwo dzieci. Program kursu został zaplanowany na 8 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych
 • Stany nagłe u dzieci oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku
 • Nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych
 • Urazy i krwotoki
 • Oparzenia
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Postępowanie ratownicze po wypadku komunikacyjnym (w tym ewakuacja poszkodowanych z pojazdu)
 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzySZKOLENIOWA OFERTA SPECJALNA

Jeśli interesuje Cię szersza oferta szkoleniowa oprócz szkoleń zaproponowanych przez nas powyżej to zapraszamy do kontaktu z nami. W standardzie oferujemy także:

 • Szkolenia i przygotowanie do zawodów ratowniczych dla Zakładowych Zespołów Ratownictwa,
 • Pokazami ratownictwa i szkoleniami w połączeniu z zabezpieczeniem medycznym imprez,
 • Zaawansowane szkolenia ratownictwa technicznego (drogowe, górskie, wodne),
 • Szkolenia z ewakuacji budynków,
 • Organizacja firmowych wyjazdów integracyjnych w połączeniu ze szkoleniem personelu.

INFORMACJE DODATKOWE


PODRĘCZNIK i MATERIAŁY EDUKACYJNE


Jako opcja dodatkowa proponujemy podręcznik pierwszej pomocy opisujący omawiane na kursie zagadnienia. Podręcznik napisany został na podstawie najnowszych standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2015. Przystępna i zrozumiała treść w połączeniu ze specjalnie przygotowanymi ilustracjami, sprawiają, że nową wiedzę przyswaja się z dużą łatwością.

Kursanci otrzymują także notatnik, długopis oraz teczkę, do której można schować wszystkie materiały.

ZAŚWIADCZENIA

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu ze szczegółowym programem na odwrocie. Dokument ten potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i stanowi dowód dla pracodawcy i pracownika przy ewentualnej kontroli zakładu pracy.


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO SZKOLENIA

Po kursie przekazujemy Zamawiającemu protokół szkolenia, z imienną listą osób które go ukończyły, podpisami kadry instruktorskiej oraz wykazem omówionych tematów.


PODSTAWY PRAWNE KURSÓW – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Oprócz pozytywnego trendu polegającego na coraz większej świadomości związanej z koniecznością przygotowania się do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w miejscu pracy od chwili wystąpienia wypadku do czasu przyjazdu profesjonalnych służb ratunkowych, na pracodawcy ciąży także obowiązek przeszkolenia i przygotowania sprzętowego pracowników do niesienia pomocy.

Ustawodawca określił w art. 209.1 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (publikacja z 12 stycznia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), że na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia środków łączności, punktów pierwszej pomocy oraz szkolenia personelu w zakresie pierwszej pomocy.

Podobne uregulowanie prawne zostało zawarte w § 44 ust. 1 w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.). Określa się tam obowiązek pracodawcy dotyczący zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.


SPRZEDAŻ

Przeprowadzamy szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce.

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail biuro@centrumtriage.pl lub telefonicznie na nr 535 211 112