REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ TRIAGE Sp. z o.o.

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez TRIAGE, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zwycięska 35/20, 53-033 Wrocław, NIP: 8992780292, Regon: 363345829, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594282, nr konta mBank: 98 1140 2004 0000 3902 7600 1279, adres e- mail: biuro@triage.pl, nr tel. 535 211 112
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają̨:

1) TRIAGE – TRIAGE, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zwycięska 35/20, 53-033 Wrocław, NIP: 8992780292, Regon: 363345829, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594282

2) portal internetowy – strona internetowa TRIAGE Sp. z o.o., dostępna pod adresem: www.triage.pl

3)  Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

4)  ustawa o świadczeniu usług drog elektroniczn – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

5)  system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

6)  świadczenie usługi drog elektroniczn – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

7)  Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez TRIAGE, Sp. z o.o. opisane w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

8) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

9) Klient–  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez TRIAGE Sp. z o.o. w ramach portalu www.triage.pl.

10) Konsument to Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

11) Uczestnik szkolenia to pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorcą korzystająca lub chcąca skorzystać z usług szkoleniowych świadczonych przez TRIAGE Sp. z o.o.

 1. Korzystanie z portalu internetowego www.triage.pl oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego regulaminu. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony Klientom w sposób umożliwiający jego pobranie , odtwarzane i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.
 2. Wszelkie prawa do portalu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, wzorów, formularzy, logotypów należą do TRIAGE Sp. z o.o., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. TRIAGE Sp. z o.o. świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem portalu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

a) Podstawowe usługi elektroniczne:

 • przeglądanie i pobieranie materiałów reklamowych i informacyjnych jak akty prawne, materiały edukacyjne,
 • zapisanie się do listy newsletter i otrzymywanie newslettera,
 • umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zawarcie umowy sprzedaży zarówno po założeniu konta użytkownika jak i bez zakładania konta,
 • korzystanie z systemu opłaty Przelewy24 lub dokonanie płatności przelewem bankowym,
 • kontakt z biurem obsługi klienta.

b) Dodatkowe usługi dostępne dla Klienta po założeniu konta użytkownika:

 • rejestracja (zakładanie) i prowadzenie konta użytkownika,
 • wpisane dane użytkownika są zapamiętywane przez system przez co przy kolejnych zamówieniach nie ma potrzeby wypełniania wszystkich danych do realizacji zamówienia,
 • możliwość otrzymania kodu rabatowego lub stałej zniżki od TRIAGE Sp. o.o..

c) formularz zgłoszenia na szkolenie: usługa polegając na umożliwieniu przesłania zgłoszenia na wybrane przez Uczestnika szkolenie z oferty szkoleniowej TRIAGE Sp. z o.o.

2. TRIAGE Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługi szkoleniowe, w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.triage.pl, na warunkach wskazanych w regulaminie szkoleń (link do regulaminu). Za pośrednictwem portalu internetowego TRIAGE Sp. o.o. świadczy usługę polegającą udostępnieniu formularza zgłoszenia na szkolenie.

 

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług:

a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (portal internetowy TRIAGE działa zarówno na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych).

b) Dostęp do poczty elektronicznej (odbieranie informacji i komunikacja z TRIAGE, pobieranie faktur, odbieranie informacji od kuriera).

c) Przeglądarka internetowa. Zalecamy korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych, które gwarantują bezpieczne i sprawne działanie systemu. TRIAGE nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Klient.

d) Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.

2. Zobowiązania Klienta, bezpieczeństwo danych

a) Klient zobowiązany jest do korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

b) Klient zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

c) Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

d) Korzystanie z usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Klienta, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Sprzedawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Klienta z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, TRIAGE ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

§4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest TRIAGE Sp. z o.o. Dane osobowe Klienta wykorzystywane i przetwarzane są przez TRIAGE wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także, za zgodą Klienta, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności z: ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza TRIAGE ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, czy wstrzymania przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmian, aktualizacji czy wstrzymywania przetwarzania danych osobowych.
 4. TRIAGE informuje klientów o istniejącej u niego polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu (link do polityki prywatności). Akceptacja polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług oferowanych przez TRIAGE.

 

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem za pośrednictwem portalu internetowego można przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@triage.pl.
 2. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania przez TRIAGE. O wyniku rozpatrzenia reklamacji TRIAGE niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Nie podlegają̨ rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają̨ danych wymienionych w ust. 3 powyżej.
 5. Konsument może skorzystać z poniższego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. Do umów o świadczenie usług zawartych z TRIAGE stosuje się prawo polskie i język polski.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z funkcjonowaniem portalu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 3. TRIAGE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie portalu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie portalu. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach złożone przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie wysłania zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.