Poznaj pełną ofertę kursów medycznych
Nowa strona internetowa! Zmieniamy się dla Was
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy już od 28 czerwca!
Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 6-7 lipca!

Regulamin

Regulamin szkoleń – TRIAGE Sp. z o.o.
Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia odpłatnych usług szkoleniowych przez
  TRIAGE, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zwycięska 35/20, 53-033 Wrocław, NIP: 8992780292, Regon: 363345829, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594282, nr konta mBank: 98 1140 2004 0000 3902 7600 1279, adres e- mail: biuro@triage.pl nr tel. 535 211 112

 2. TRIAGE organizuje szkolenia w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych na stronie internetowej www.triage.pl. Treści prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 3. Wszystkie Informacje organizacyjne dotyczące danego kursu umieszczane są na stronie internetowej www.centrumtriage.pl lub www.triage.pl .

 4. TRIAGE oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji oferowanych kursów.

 5. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają̨:

1) Organizator – TRIAGE, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zwycięska 35/20, 53-033 Wrocław, NIP: 8992780292, Regon: 363345829, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594282

2) Portal internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: www.triage.pl

3) Szkolenie – usługa świadczona przez TRIAGE Sp. z o.o. obejmująca przygotowanie szkolenia, w tym: rejestrację uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się̨ na odległość́ przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

5) Uczestnik szkolenia to pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorcą korzystająca lub chcąca skorzystać z usług szkoleniowych świadczonych przez TRIAGE Sp. z o.o., spełniająca określone warunki każdorazowo wskazane w opisie zamieszczonym na stronie internetowej: www.triage.pl danego typu szkolenia.

6) Konsument to Uczestnik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniach
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na podstronach portalu: www.triage.pl, akceptacja regulaminu szkoleń, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy podać wskazane w formularzu dane osobowe, dane kontaktowe (mail i tel.), adres do korespondencji, dane do faktury oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do przesłania formularza zgłoszeniowego.

 3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na kurs lub do dnia określonego w informacji o szkoleniu podanej na portalu internetowym. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa nie jest możliwe (brak możliwości zapisów na portalu internetowym).

 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem portalu internetowego stanowi wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz informacją dotyczącą terminu i nazwy szkolenia z danymi i warunkami dotyczącymi płatności, zasadami odstąpienia od umowy.

 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dochodzi do zawarcia umowy na odległość o świadczenie usług szkoleniowych, przy czym umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.

 6. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. W przypadku, gdy w ramach objętego zgłoszeniem szkolenia brak będzie dostępnych miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o tym fakcie proponując inny termin szkolenia lub inne szkolenie. Brak akceptacji ze strony Uczestnika na w/w zmianę skutkuje odwołaniem oferty w zakresie danego szkolenia.

§ 3 Zasady płatności za szkolenie
 1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Organizatora są odpłatne.

 2. Koszt udziału Uczestnika w poszczególnych szkoleniach podawany jest każdorazowo na portalu internetowym. Cena szkolenia wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i podana do wiadomości na portalu internetowym w wartości brutto. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.

 3. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat/zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, koszt napojów podczas przerw, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

 4. Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu, parkingu, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

 5. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Brak zapłaty ceny we wskazanym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy. Datą płatności jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.

 6. Zapłaty ceny należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora 98 1140 2004 0000 3902 7600 1279 podając w tytule przelewu: imię, nazwisko, nazwę i termin szkolenia.

 7. Zapłaty można dokonać także poprzez system płatności on-line „Przelewy24”.

 8. W przypadku dokonania przez Uczestnika jakichkolwiek płatności przed potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora drogą mailową lub po upływie terminu wskazanego w ust. 5 Organizator dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rachunek bankowy, z którego dokonywany był przelew lub na inny rachunek wskazany przez Uczestnika.

 9. Po uznaniu rachunku bankowego Organizatora, Uczestnik otrzyma od Organizatora fakturę drogą elektroniczną w formacie PDF na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dane do faktury Uczestnik zaznacza formularzu w zgłoszeniu na kurs. Bez podania danych do faktury Uczestnik otrzyma fakturę imienną.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen usług szkoleniowych znajdujących się w jego ofercie, prowadzenia akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe zmiany nie mają wpływu na wysokość cen szkolenia, w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego przed datą wprowadzenia zmian.

§ 4 Prawa i obowiązki stron
 1. Do obowiązków Organizatora szkolenia należy:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opisem przedstawionym na portalu internetowym;

 • przesłanie Uczestnikowi materiałów szkoleniowych lub ich udostępnienie;

 • zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia i niezbędnego sprzętu;

 • zapewnienie kadry instruktorskiej;

 • przeprowadzenie egzaminu na zakończenie szkolenia o ile egzamin jest wymagany;

 • wystawienie (pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich zajęciach) imiennego zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu lub certyfikatu ukończenia szkolenia.

 1. Do obowiązków Uczestnika szkolenia należy:

 • uczestniczenie w szkoleniu;

 • punktualne stawianie się na zajęciach;

 • stosowanie się do poleceń Organizatora i kadry instruktorskiej;

 • szanowanie mienie Organizatora,

 • szanowanie praw autorskich przysługujących autorom książek, podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych udostępnianych przez Organizatora,

 • przestrzeganie przepisów BHP.

 1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Uczestnik, może nie ukończyć szkolenia (niedopuszczenie do egzaminu, brak zaświadczenia uczestnictwa) jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach oraz gdy nie ma możliwości uzupełnienia wiedzy wynikającej z tej absencji.

 2. Uczestnik szkolenia ma prawo do:

 • udziału w szkoleniu według ustalonego planu i na zasadach określonych w regulaminie,

 • konsultacji zagadnień poruszanych na szkoleniu z instruktorami prowadzącymi zajęcia;

 • otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu lub jego ukończenia w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu (Jeśli na danym szkoleniu egzamin był przewidziany).

 1. Wystawienie duplikatu Zaświadczenia Uczestnictwa/Ukończenia Kursu związane jest z opłatą 100 zł +VAT.

§ 5 Ewaluacja szkoleń

W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu – odstąpienie od umowy
 1. Konsumenci

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyn realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W celu złożenia oświadczenia Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu min. drogą elektroniczną na adres biuro@triage.pl.

b) W przypadku wysłania oświadczenia jw. drogą elektroniczną, Organizator niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail.

c) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę o świadczenie usług szkoleniowych uważa się za niezawartą.

d) Zwrot zapłaconej ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

e) Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Organizatora usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Organizatora do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

f) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

g) Po upływie terminu do odstąpienia od umowy Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług szkoleniowych jedynie z ważnych powodów. We wskazanym wypadku Organizator zwróci Konsumentowi 30 % ceny szkolenia. O wypowiedzeniu umowy należy zawiadomić Organizatora drogą elektroniczną na adres biuro@triage.pl.

h) Rezygnacja z udziału w szkoleniu niepoprzedzona wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie skutkuje rozwiązaniem umowy i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

i) Konsument zapisując się na szkolnie, które rozpoczyna się na 14 lub mniej dni od dnia zapisu na kurs, zobligowany będzie przed przesłaniem materiałów szkoleniowych do podpisania w formie pisemnej lub dokumentowej (również w drodze mailowej) oświadczenia o następującej treści:

„Żądam rozpoczęcia świadczenia usługi szkoleniowej, na którą dokonałem zapisu. Zostałem poinformowany, że w razie skorzystania przeze mnie z prawa odstąpienia od umowy będę zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione przez Organizatora do chwili odstąpienia od umowy. Zostałem poinformowany, że kwota zapłaty zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.”

„Wyrażam zgodę na wykonanie usługi szkoleniowej. Zostałem poinformowany, że z chwilą spełnienia świadczenia przez Organizatora utracę prawo do odstąpienia od umowy.”

 

 1. Przedsiębiorcy

a) Uczestnikowi będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług szkoleniowych na 21 dni przed terminem szkolenia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy po otrzymaniu materiałów szkoleniowych nie jest możliwe.

b) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia we wskazanym terminie przed przesłaniem Uczestnikowi materiałów edukacyjnych, Uczestnikowi przysługuje zwrot całości uiszczonej ceny za szkolenie.

c) Po otrzymaniu przez Uczestnika materiałów szkoleniowych, Uczestnik może jedynie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług szkoleniowych z ważnych powodów. O wypowiedzeniu umowy należy zawiadomić Organizatora drogą elektroniczną na adres biuro@triage.pl.

d) W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług szkoleniowych przez Uczestnika z ważnych Powodów, Organizator zwróci Uczestnikowi 30 % ceny szkolenia.

e) Rezygnacja z udziału w szkoleniu niepoprzedzona wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie skutkuje rozwiązaniem umowy i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

f) Zwrot zapłaconej ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik przekaże do Organizatora informacje o innym numerze konta do zwrotu.

g) Uczestnik może wyznaczyć inną osobę na swoje miejsce po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem i po uzyskaniu jego zgody.

§ 7 Zmiany organizacyjne szkolenia
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzania szkolenia w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką możliwość do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.

 3. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest do Uczestników na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i/lub telefonicznie. Organizator poinformuje Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w nowym terminie, uiszczona cena za szkolenie zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości.

§ 8 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest TRIAGE Sp. z o.o. . Dane osobowe Klienta wykorzystywane i przetwarzane są przez TRIAGE Sp. z o.o. wyłącznie w celu świadczenia usług szkoleniowych, a także, za zgodą Klienta, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności z: ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza TRIAGE Sp. z o.o. ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania czy wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Niepodanie danych wskazanych w formularzu uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności   zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmian, aktualizacji czy wstrzymywania przetwarzania danych osobowych.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług szkoleniowych można przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@triage.pl.

 2. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie szkolenia, którego reklamacja dotyczy oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię̨, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji TRIAGE Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

 4. Nie podlegają̨ rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają̨ danych wymienionych w ust. 3 powyżej.

 5. Konsument może skorzystać z poniższego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Do umów o świadczenie usług szkoleniowych zawartych z Organizatorem stosuje się prawo polskie i język polski.

 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich portalu internetowym. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach złożone przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie wysłania zgłoszenia.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą? Porozmawiajmy

 • Działamy na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego
 • Informacja ogólna: +48 535 211 112
 • Dyspozytor: +48 533 998 999
 • Dyspozytor: ambulans@centrumtriage.pl
 • od poniedziałku do piątku w godz 9:00 - 16:00
Zgoda*

Sklep ratownictwa medycznego:
ambulanse T, P i S
zestawy ratownicze
nosze elektryczne
Dowiedz się więcej

Jeśli interesuje Cię szersza oferta szkoleniowa oprócz szkoleń zaproponowanych przez nas powyżej to zapraszamy do kontaktu z nami. W standardzie oferujemy także:

 • Szkolenia i przygotowanie do zawodów ratowniczych dla Zakładowych Zespołów Ratownictwa,

 • Pokazami ratownictwa i szkoleniami w połączeniu z zabezpieczeniem medycznym imprez,

 • Zaawansowane szkolenia ratownictwa technicznego (drogowe, górskie, wodne),

 • Szkolenia z ewakuacji budynków,

 • Organizacja firmowych wyjazdów integracyjnych w połączeniu ze szkoleniem personelu.

ZAKRES TEMATYCZNY - CZAS SZKOLENIA - 8 godzin

Zaawansowany kurs dla zakładów pracy wyposażonych w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, gdzie personel jest narażony na urazy. Dużą wagę przywiązujemy do realizacji symulowanych zajęć praktycznych wykorzystując sytuacje zagrożenia obecne w danym zakładzie. Kompleksowa oferta pakietu zaawansowanego obejmuje także postępowanie ratownicze w przypadku wypadku komunikacyjnego . Program kursu został zaplanowany na 8 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia

 • Wezwanie pomocy

 • Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych

 • Stany nagłe u dzieci oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku

 • Nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych

 • Urazy i krwotoki

 • Oparzenia

 • Porażenia prądem elektrycznym

 • Postępowanie ratownicze po wypadku komunikacyjnym (w tym ewakuacja poszkodowanych z pojazdu)

 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

 

ZAKRES TEMATYCZNY - CZAS SZKOLENIA - 5 godzin

Szkolenie pakietu rozszerzonego oprócz nieurazowych stanów zagrożenia życia oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, obejmuje także postępowanie ratownicze w przypadku urazów i krwotoków.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia

 • Wezwanie pomocy

 • Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych

 • Stany nagłe u dzieci oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku

 • Nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych

 • Urazy i krwotoki,

 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

ZAKRES TEMATYCZNY - CZAS SZKOLENIA - 3 godziny

Kurs opracowany został dla grup zawodowych, które na swoim stanowisku pracy nie są narażona na urazowe stany zagrożenia życia. Szkolenie obejmuje najważniejszą tematykę z zakresu pierwszej pomocy jaką jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia

 • Wezwanie pomocy

 • Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych

 • Nieurazowe stany zagrożenia życia

 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

Wezwij Ambulans

Dowiedz się więcej.
Kliknij tutaj
Karetka "T"
Karetka "P"
Karetka "S"
Bariatryczna

Formularz aplikacji o pracę

  2 ratowników
  Ambulans transportowy (karetka T) 
  2 ratowników medycznych
  Ambulans transportowy (karetka P) 
  lekarz i 2 ratowników medycznych
  Ambulans transportowy (karetka S) 
  dla S, P lub T w zależności od zlecenia